Geen verwijsbrief nodig
U kunt door de huisarts doorverwezen worden maar u kunt ook rechtstreeks komen. Een verwijsbriefje van de huisarts is niet meer nodig voor de fysiotherapeut. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeut zal de huisarts wel blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoeding van kosten
Vergoeding van kosten gebeurt doorgaans via uw (aanvullende) zorgverzekering. Dit geldt voor de algemene fysiotherapie en de manuele therapie en soms ook voor de medische training. Bij het intakegesprek wordt dit met u doorgenomen.

Op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie kunt u zien wat u vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt.
 

Registerfysiotherapeut
De fysiotherapeut die aan alle kwaliteitseisen voldoet, bijscholing volgt en werkt volgens de richtlijnen van de landelijke vereniging voor fysiotherapeuten, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Bij fysiotherapie Sappemeer zijn alle fysiotherapeuten registerfysiotherapeut.
De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel!
 
PRIVACY POLICY

Fysiotherapie Sappemeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.Fysiotherapie Sappemeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval: 
 
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy;
*Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
*Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
*Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
*Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
*Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten worden door Fysiotherapie Sappemeer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
*administratieve doeleinden
*communicatie over de behandeling met andere zorgverleners.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
de overeengekomen behandeling.
Voor de bovengenoemde doelstelling kan Fysiotherapie Sappemeer de volgende gegevens van uw vragen:
-voornaam en achternaam.
-geboorte datum
-BSN nummer
-telefoonnummer
-e-mail adres
-geslacht
-uw huisarts
-inschrijfnummer zorgverzekering
-adresgegevens
 
Uw persoonsgegevens gedurende een periode van 15 jaar worden bewaard en dat schriftelijke stukken worden versnipperd.
 
U kunt ervan uitgaan dat Fysiotherapie Sappemeer vertrouwelijk met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig worden vastgelegd en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk.